Projekty doradcze z zakresu systemów motywacyjnych przeprowadzane są dwuetapowo. W pierwszym etapie dokonujemy  analizy i oceny aktualnej sytuacji, wraz z rekomendacjami dalszych działań. W drugim etapie opracowywujemy koncepcje zmian oraz przygotowanie ich wdrożenia. Najczęściej przebiega on w zespole projektowym, złożonym z doradców Business Solutions oraz pracowników firmy, przy ewentualnym udziale przedstawicieli organizacji związkowych. W ramach pracy grupy projektowej realizowane są szkolenia (warsztaty), poświęcone zasadom zarządzania płacami i podstawom motywowania.

W zakresie systemów motywacyjnych proponujemy:

  • Analizę i diagnozę systemu wynagradzania
  • Audyt systemu motywacyjnego funkcjonującego w firmie
  • Budowę systemu premiowania i nagradzania
  • Reorganizację i poprawę efektywności systemu wynagradzania
  • Opracowanie systemu motywowania kadry zarządzającej
  • Opracowanie i wdrożenie systemu ocen okresowych
  • Doradztwo w zakresie procesu wyceny stanowisk

Cały proces budowy motywacyjnego systemu płacowego uzależniony jest od zakresu działań i jest dopasowany do potrzeb i oczekiwań klienta.